Privacyverklaring

Download hiernaast de Privacyverklaring als PDF.

 

Hieronder is de tekst volledig weergegeven.

Download
Privacyverklaring
Privacyversklaring Jen.pdf
Adobe Acrobat document 197.5 KB

Privacyverklaring Praktijk voor supervisie, coaching, intervisie

Algemeen

Praktijk voor supervisie, coaching en intervisie is een praktijk die gericht is op het begeleiden van individuele professionals en teams. Hierbij wordt opgetreden als supervisor, coach, teamcoach of intervisor. 

Praktijk voor supervisie, coaching, intervisie, gevestigd aan de Stuartstraat 104, 1815 BV, Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om u te informeren over hoe ik met uw persoonsgegevens omga. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 september 2018. 

 

Met welk doel worden uw persoonsgegevens bewaard?

Het onderhouden van contact 

Het afhandelen van uw betaling 

U te informeren over wijzigingen van mijn diensten 

Wanneer ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte, beveiliging en het beheer van mijn systemen 

Voor mijn beroepsregistraties bij de LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching). 

 

Welke persoonlijke gegevens worden verwerkt

Praktijk voor supervisie, coaching en intervisie verwerkt in ieder geval de volgende persoonsgegevens van u, voor zover die bij mij bekend zijn: 

  • naam, adres en woonplaats gegevens 
  • uw contactgegevens (b.v. uw e-mailadres, telefoonnummer) 
  • gegevens die betrekking hebben op uw persoon en die u mij zelf heeft verstrekt 
  • daarnaast kan ik uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van mijn dienstverlening 

Het kan zijn dat ik ook bijzondere persoonsgegevens van u verwerk in het kader van de begeleiding, zoals uw reflectieverslagen en supervisie-of (team)coachovereenkomst, bewijs van deelname en informatie betreffende het functioneren. 

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Praktijk voor supervisie, coaching, intervisie persoonsgegevens uitwisselen. Praktijk voor supervisie, coaching en intervisie kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van mijn website en het administratiekantoor die mijn boekhouding verzorgt. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Praktijk voor supervisie, coaching en intervisie zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële- of goede doelen. 

Hoe weet u welke persoonsgegevens bewaard worden?

Praktijk voor supervisie, coaching en intervisie bewaart uw persoonsgegevens digitaal. Gedurende de looptijd van de begeleiding kunnen gegevens ook op papier worden bewaard als dit noodzakelijk is voor de werkzaamheden. Zodra dit mogelijk is wordt deze informatie vernietigd. Als u wilt weten welke persoonsgegevens ik van u heb bewaard, heeft u de mogelijkheid deze op te vragen en/of in te zien. U heeft hierbij het recht om persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, te laten verwijderen, maar ook om bezwaar te maken tegen het bewaren ervan. In de meeste gevallen heeft u toestemming gegeven dat ik uw persoonsgegevens bewaar. In dat geval kunt u uw toestemming hiervoor (te allen tijde) intrekken. Ik behandel uw verzoek hiertoe uitsluitend schriftelijk, per mail: info@jennemiekeotger.nl 

Op basis van uw verzoek neem ik binnen 10 (werk)dagen contact met u op. 

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Praktijk voor supervisie, coaching en intervisie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande klanten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatste afspraak. De gegevens van potentiële cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net als elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren. 

Veilig bewaren van uw persoonsgegevens

Praktijk voor supervisie, coaching en intervisis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Praktijk voor supervisie, coaching en intervisie heeft organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen om de risico’s dat er iets mis gaat met uw persoonsgegevens te verkleinen. 

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jennemiekeotger.nl 

Klachten

Bent u niet tevreden over de wijze waarop ik met uw persoonsgegevens omga, dan vraag ik u dit met mij te bespreken. Neem hiertoe contact op met Praktijk voor supervisie, coaching en intervisie. Ik ben altijd bereid om uit te leggen hoe ik met uw persoonsgegevens omga. Ik zal uw vraag / klacht uiterst zorgvuldig behandelen. U kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse toezicht autoriteit. 

Praktijk voor supervisie, coaching en intervisie verwijst tevens naar de volgende websites: 

www.autoriteitspersoonsgegevens.nl 

www.lvsc.eu